باسمه تعالي

تعهد نامه استفاده از سامانه ثبت طرح پرواز الكترونيك (eFPL)

در راستاي اجراي دولت الكترونيك و صرفه جويي در هزينه هاي كاغذ ، اياب و ذهاب و افزايش سرعت و دقت در انجام امور پروازي طرح پرواز الكترونيك توسط اداره كل فرودگاه هاي استان فارس از تاريخ 12/11/94 به صورت آزمايشي اجرا شده و شركت هاي هواپيمايي و كاربران معرفي شده درخصوص موارد ذيل متعهد مي گردند :

1-    شركت هواپيمايي متقاضي استفاده از سامانه طرح پرواز متعهد مي گردد كاربراني كه داراي مدرك ديسپچري هستند را به اداره كل فرودگاه هاي استان فارس معرفي نمايد و در صورت عدم رعايت اين بند عواقب ناشي از خطاي انساني به عهده شركت هواپيمايي مربوطه مي باشد .

2-    شركت هواپيمايي متقاضي و كاربر معرفي شده الزاماً بايد قبل از عضويت در سامانه، فرم تعهد را امضاء و مهر نمايند .

3-     شركت هواپيمايي متعهد مي گردد بسترهاي ارتباطي لازم (اينترنت) جهت ورود و ثبت طرح پروازي (eFPL) در سامانه را در اختيار كاربران مجاز شركت خود قـــرار دهد و اداره كل فرودگاه هاي استان فارس در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد .

4-    كاربران متعهد مي گردند تمامي مدارك مربوط به كار با سامانه و همچنين مجوزهاي لازم و مربوط به ايجاد طرح پروازي را دارا بوده و به اداره كل فرودگاه هاي استان فارس ارائه نمايد .

5-    در صورت عدم احراز صلاحيت فرد يا نداشتن يكي از شرايط تعهدنامه توســــط اداره مــراقبت پرواز دسترسي كاربر به سامانه لغو مي گردد .

6-    به دليل مسئوليت هاي حقوقي ايجاد طرح پروازي و درج نام كاربري هر فرد در سامانه ، كاربر متعهد مي گردد به هيچ وجه نام كاربري خود را در اختيار ديگران قرار ندهد و عواقب ناشي از عدم رعايت اين بند به عهده شخص و شركت مربوطه خواهد بود .

7-    هر طرح پروازي بعد از تأييد توسط اداره مراقبت پرواز به مدت سه ماه در سامانه ذخيره مي گردد و درصورت بروز هرگونه حادثه اطلاعات موجود در اين سيستم مورد استناد خواهد بود همچنين شركت هواپيمايي مي تواند تمامي طرح هاي پرواز خود را از سامانه پرينت نموده و به صورت جداگانه نگهداري نمايد .

8-    درصورت بروز هرگونه اشكال در سامانه، شركت هواپيمايي موظف است براي جلوگيري از تأخير پروازها، طرح پرواز كاغذي را به اداره مراقبت پرواز در اداره كل فرودگاه هاي استان فارس تحويل نمايد .

9-    كاربر متعهد مي گردد هرگونه تغيير در موقعيت كاري ،‌ اطلاعات كاربري شامل شماره تماس همراه و ثابت ، پست الكترونيكي و را به اداره مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردی اطلاع دهد .

10- كاربر متعهد مي گردد هرگونه سوء استفاده در حوزه كاربري را به اداره مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردی گزارش دهد .

11- كاربر موظف است در صورت عدم دريافت  پاسخ به طرح پرواز درخواست شده، از طريق اداره مراقبت پرواز پيگيري نمايد .